Perikopen

Trinitatis

           
05.11. Apokalypse 1, 9-20          
12.11. Apokalypse 10,1-11          
19.11. Apokalypse 13, 11-18          
26.11. Apokalypse 21          

Advent

           
03.12. Lukas 21